top of page

רוני בריל

פרויקטים

הערכת סיכונים סביבתיים בהיבט פיננסי

עבודה שוטפת מול בנקים בניתוח מידע סביבתי של לקוחות המבקשים אשראי ומתן המלצות בדבר הסיכון הרלוונטי והצעדים שיש לנקוט על מנת להקטין את הסיכון לבנק.

פרויקט - הערכת סיכונים סביבתיים

סיכונים סביבתיים בהיבט שמאי

שומה מייעצת – תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

חלק מחלקה הופקע לצורך סלילת כביש, הבעלים תבעו פיצויי על ירידת ערך חלק החלקה הנותר. ניתחתי את ההיסטוריה של הנכס והמידע הסביבתי והערכתי את עלויות השיקום, בתאריך הקובע. השמאי המכריע אימץ את הערכתי והשתמש בה לקביעת הפיצוי המגיע.

פרויקט - סיכונים סביבתיים בהיבט שמאי

חוות דעת מומחה

תביעה ייצוגית - ת"צ 37232-08-17: קינן ואח' נ' רותם אמפרט נגב בע"מ ואח'

במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה בשם הציבור, התושבים והמטיילים סקרתי את פעילות המפעל, בריכות הפוספוגבס, היסטוריית התכנון והבניה והמשמעות הסביבתית של התאונה. ההליכים המשפטיים נמשכים גם בימים אלה.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

ת"צ (חיפה) 45787-03-20 - צלול - עמותה לאיכות הסביבה ואח' נ' דלק ים מעגן 2011 בע"מ ואח'

עמותת צלול ותושבים תובעים את בעלי הקרקע של מתחם תעשיות אלקטרוכימיות בעכו בדרישה לטפל בזיהום הקרקע, מי התהום וחוף הים שנוצרו בשנות פעילות המפעל ולאחר סגירתו. סקרתי את פעילות המפעל, ממצאי הזיהום לאורך השנים ומאמרים שעוסקים בזיהום דומה בעולם. ההליכים המשפטיים נמשכים גם בימים אלה.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

ת"צ 5228-06-19: רונן ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח'

במסגרת תביעה ייצוגית של תושבים ומועצה אזורית סקרתי את ההיסטוריה התכנונית והסביבתית של מטמנות רתמים וא.א אשדוד ובריכות החמצון הישנות, ובניתוח השלכות של הזיהום על הסביבה.​ ההליכים המשפטיים נמשכים גם בימים אלה. 

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

בוררות בשאלת חלוקת הוצאות שיקום בתחנת דלק

בעלי קרקע ומפעיל תחנת דלק נחלקו בשאלה מה שיעור ההשתתפות של כל צד במימון שיקום הזיהום. לאחר סקירת מידע סביבתי מהנכס ומידע מקצועי  חיברתי נוסחה שחילקה את העלויות בין הצדדים. פרטי ההליך חסויים אולם הבורר קבל את חוות דעתי בהחלטתו.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

עלויות שיקום בתחנת דלק כתוצאה מהחלפת בעלות

מפעיל תחנת דלק נתבע על ידי הבעלים בגין זיהום שנגרם לכאורה בתחנה שהפעיל. ערכתי אומדן לגבי העלות המקסימלית בנסיבות הפרטניות והצדדים הגיעו להסכמה כי המפעיל ישלם כ-100,000 ₪ במקום שני מיליון ₪.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

עתירה של חברה קבלנית כנגד ועדת מכרזים על הפסד במכרז

בחוות דעתי קבעתי כי, למרות טענת העותרת, ניסיון בטיפול באסבסט אינו שווה לניסיון בטיפול בקרקע מזוהמת. חוות דעתי התקבלה והעתירה נדחתה.

חוות דעת מומחה

סקירת סביבה

הקמת בית ספר בסמיכות לאתר מזוהם

לבקשת העירייה הוכנה תוכנית עבודה מפורטת לביצוע סקר היסטורי ודיגומים על מנת לקבל תמונת מצב לשימוש המבוקש. אני מלווה את העבודה הכוללת הנגשת מידע לגורמים המקצועיים, חיבור כתב כמויות לקבלנים, ניתוח ממצאים וייעוץ שוטף. 

פרויקט סקירת סביבה

ייעוץ סביבתי לקבוצת פרטיים

זוכי מחיר למשתכן בתל השומר

סקרתי עבור קבוצת זוכי מחיר למשתכן את המידע הסביבתי הרלוונטי, הסיכונים האפשריים ואת הצעדים אותם הם יכולים לנקוט מול הקבלן והעירייה.

פרויקט ייעוץ סביבתי לקבוצת פרטיים

סקר היסטורי

מגרש לבניית בית מגורים מעל קומת מסחר ומרתף, תל אביב

במגרש פעלה בעבר מסגרייה, אח"כ חניון לרכב ותוכנן בניין מגורים. הכנתי סקר היסטורי והסקתי שאין צורך בפעולות נוספות. המשרד להגנת הסביבה אישר את מסקנות הסקר.

פרויקט - סקר היסטורי

ייעוץ לקבוצת פרטיים

תתל/103 - ייעוץ לקבוצת פרטיים –התנגדות למטרו 3M בשכונת רביבים

כתבתי עבור קבוצת תושבים חוות דעת בנוגע למקורות הזיהום, הסיכונים הסביבתיים כתוצאה מעבודות החפירה ומהפעלת המטרו תחת השכונה.

פרויקט ייעוץ לקבוצת פרטיים

נאותות סביבתית

Due Diligence – עבור חברת תמרוקים בינלאומית

בחינת הסיכונים הסביבתיים עבור חברת תמרוקים בינלאומית ששקלה לרכוש מפעל בישראל. נבחנו היבטים שונים של אחסון חומרי גלם, טיפול בפסולות ושפכי תעשייה.

פרויקט נאותות סביבתית
bottom of page