top of page

רוני בריל

תחומי עיסוק

רקע

הקשר בין סיכונים סביבתיים והיבטים פיננסים הולך ומתבהר בשנים האחרונות בישראל, הן בהיבט הבנקאי של אשראי לעסקים ובין בהיבטים שמאיים של ירידת ערך מקרקעין. מוסדות פיננסים מגלים כי הביצועים הסביבתיים של מפעלים וחברות קשורים קשר הדוק לשווי הבטוחות וכי אי ביצוע של דרישות סביבתיות עלול לגרום לסגירת מפעלים או לעיכוב פרויקטים במידה שעלולה לסכן הלוואות ואשראי. 

מומחיות

סיכונים סביבתיים בהיבט אשראי – זיהוי הסיכון, כימות ההפחתות, המלצות לתנאים בהסכמים, ניסוח דרישות מוסד פיננסי מלקוחות כתנאי לאשראי ועמידת לקוחות בדרישות לפי תב"ע, היתר בניה או אחר.

סיכונים סביבתיים בהיבט שמאי – זיהוי סיכונים סביבתיים בנכס, בקרבת הנכס או בפעילות מתוכננת, כימות הפחתות, ירידת ערך או בדיקות נדרשות, חוות דעת לשמאי מכריע ושילוב מידע סביבתי בשמאות.

מומחיותי מתרכזת בנקודת ההשקה שבין סיכונים סביבתיים והיבטים פיננסים.

סקירה היסטורית של נכסים וסביבתם, איתור סיכונים סביבתיים בפעילות עבר, הווה או נכסים גובלים, הכנת תוכנית דיגום, פיקוח על הליכי בחירת חברות דיגום, על ביצוע הסקרים בפועל וניתוח התוצאות עבור בעלי עניין.

חקירת

סביבה

סיכונים סביבתיים עלולים להשפיע על פעילות של עסק קטן, חברה או תאגיד ואפילו עסקת נדל"ן בין פרטיים למשל אם הנכס נמצא בקרקע חשודה כמזוהמת או סמוך לאתר מזוהם. הערכת הסיכונים הרלווטים (סיכונים רגולטוריים, סיכונים פיננסים וסיכוני מוניטין) מתבצעת כחלק מבדיקות תקופתיות, לפני רכישה או מיזוג, כחלק מבקשות אשראי או כתגובה לדרישה מגורם חיצוני.

הערכת

סיכונים

סביבתיים

בדיקת המצב הקיים, או המתוכנן, של נכס, או פעילות, לעומת דרישות החוק והרשויות, דרישות תאגידיות ו/או תכניות עבודה פנימיות או כמענה לדרישות חיצוניות. בנוסף, התוכנית יכולה לכלול נושאים נוספים מעבר לדרישת החוק, על פי צרכי החברה ו/או דרישות תאגיד או ממוקדת מטרה פרטנית (הערכת עלויות והשקעות צפויות, ביקורת בנושא פסולות, ניהול סיכונים, יישום נהלי איכות סביבה וכדומה).

תוכנית

אכיפה

פנימית

נאותות סביבתית (Environmental Due Diligence) לפני או בעת ביצוע עסקאות נדל"ן, העברת בעלות, רכישה ו/או מיזוג של נכסי תעשייה, מסחר או מגורים עבור גורמים בישראל או מחו"ל בהתאם לנהלי ASTM או נהלים פנימיים של חברות ותאגידים. הבדיקה כוללת הערכה של המשמעויות הכלכליות של המרכיבים הסביבתיים בעסקה.

בדיקת

נאותות

סביבתית

משבר האקלים כבר כאן ודורש התייחסות של חברות ועסקים העלולים להיפגע או לאתר הזדמנויות שנפתחות כחלק מהמאבק במשבר העולמי והמקומי. הערכת סיכוני אקלים כוללת סיכונים פיזיים (שטפונות, גלי חום, הצפות) וסיכוני המעבר (רגולציה, שינויי טכנולוגיה, מחסור בחומרי גלם) ומתרכזת באומדן רמת הסיכון וההשפעה שלו על המקרה הנבדק בטווחי זמן שונים ביחס לדרישות המדינה, התאגיד או ביחס למתחרים.

הערכת

סיכוני

אקלים

כתיבת חוות דעת לצרכים משפטיים בנושאים של הערכת עלויות שיקום וחלוקת אחריות בין מוכר ורוכש, ערעור על הפסד במכרז בשל אי עמידה בתנאים מקצועיים ולתביעות ייצוגיות בנושאים הקשורים לזיהום קרקע ומי תהום. תחומים נוספים הם חוות דעת מקצועיות לשמאות מכריעה במקרה של ירידת ערך נכסים בשל זיהום וחוות דעת לאנשים פרטיים לצורך קבלת החלטה על רכישת נדל"ן למגורים בין אם באתרים סמוכים למזהמים או בקרקעות חשודות כמזוהמות או בקרבה לקרקעות כאלה ובהתנגדויות לפי חוק התכנון והבניה.

חוות

דעת

מומחה

במקרים רבים המידע המתקבל, מרשויות או מחברות, עמוס במונחים מקצועיים ומידע שקשה להבין ממנו את מהות הבעיה או הפתרון המוצעים. הנהלות, עיריות, קבוצות תושבים או א.נשי מקצוע (עורכי דין, שמאים) נדרשים מדי פעם לקבל תמצות של המידע בשפה ברורה שמאפשרת קבלת החלטות.

ניתוח

מידע

סביבתי

לקהל מקצועי, אקדמאי או מתעניין בנושאים של זיהום ושיקום קרקע ומי תהום, סיכונים סביבתיים, הקשר בין סיכונים סביבתיים ומוסדות פיננסיים, שיקולי סביבה בשמאות מקרקעין, משבר האקלים והתמודדות עימו ובמבט היסטורי על איכות הסביבה בישראל.

הרצאות

בנושא

סביבה

bottom of page